Laita strategia toimeksi

Anna Skog Consulting keskittyy yritysten strategisten muutosten aikaansaamiseen. Tuomme asiakkaamme käyttöön laajan kokemuspohjan erilaisista muutoshankkeista sekä viimeisintä tietoa parhaista käytännöistä ja menetelmistä, sovellettuina asiakkaidemme tarpeisiin. Toimimme esimerkiksi kehitysportfolion hallinnassa, hankejohtajana, projektipäällikkönä, haastavien projektien selvityksessä sekä kilpailutuksissa. Olemme asiakkaamme riippumaton neuvonantaja sekä sparrauskumppani.

Lähestymme muutoshankkeita yrityksen strategian kautta. Onko strategia tarpeeksi selkeä ja ymmärrettävä, jotta haluttu muutos voidaan konkretisoida? Mitkä kehitysaihiot tukevat aidosti haluttua tavoitetilaa? Miten organisaation kulttuuri sekä osaaminen tukee kehitysprojektien onnistumista? Mitä osaamista tulisi hankkia yrityksen ulkopuolelta ja minkälaisin kumppanuusmallein?

Laaja kokemuksemme organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisestä usealla eri toimialalla antaa meille perspektiiviä sekä työkaluja nähdä muutoksen läpiviennin mahdollisuudet sekä myöskin esteet, ja niiden juurisyyt. Jos muutos olisi helppoa, se olisi jo todennäköisesti tehty. Jotta organisaation saa muuttumaan haluttuun suuntaan, tulee ymmärtää kokonaisuus sekä siinä vaikuttavat syy-seuraussuhteet. Haluamme tuoda asiakkaillemme tätä ymmärrystä koko yhteistyön ajan, ja tavoitteenamme onkin saada asiakas itse ymmärtämään tarvittavat toimenpiteet, sekä rakentaa osaaminen niiden läpiviemiseen.


Asiakkaitamme


Lemminkäinen on merkittävä Pohjois-Euroopassa toimiva rakennusalan yritys, jonka liikevaihto vuonna 2016 oli 1.7 miljardia euroa. Konserni toimii kolmessa eri liiketoimintasegmentissä: infrastruktuuri, talonrakennus sekä päällystys. Lemminkäisen ja YIT:n hallitukset ilmoittivat 19.6.2017 aikeestaan yhdistää liiketoimintansa.

Anna Skog Consulting työskenteli Lemminkäisen organisaation ja liiketoiminnan kehittämisen ydintiimissä marraskuusta 2016 kesäkuuhun 2017. Vastuut sisälsivät kehitysportfolion arviointia, talonrakennusliiketoimintasegmentin kehitysportfolion hallintaa sekä tukifunktioiden kehittämishankkeen johtajana toimimista.

Sekä konsernin johto että kehitystehtävissä toimivat työntekijät olivat erittäin tyytyväisiä Annan kontribuutioon. Hänen analyyttinen ja selkeä lähestymistapansa auttoi liiketoiminnan johtoa kiteyttämään yhteisen tavoitetilan sekä tekemään oikeita priorisointeja. Annan johtama tukifunktioiden kehityshanke täytti sille asetetut odotukset sekä tuotti tavoitellut lopputuotteet.

  Case Start-Up

Asiakas oli energia-alalla toimiva, kasvuvaiheessa oleva start-up yritys. Tuotekehitys oli loppuvaiheessa, ja ensimmäisiä isoja toimitussopimuksia oli tekeillä. Yrityksen haasteena oli vahvan kasvun aikana tapahtuva toimintojen sekä prosessien hallittu pystyttäminen. Käytettävissä oleva investointi sekä rahallisesti että ajallisesti oli start-up hengen mukaisesti erittäin pieni, sillä fokus oli tuotteen viimeistelyssä sekä myynnissä. Haasteena oli kuitenkin se, että organisaatiolta puuttui yhtenäinen ja selkeä tavoitetila. Epäselvistä tuotevariaatioista johtuen myynnillä ei ollut selkeää tuoteportfoliota ja niitä vastaavaa hinnoittelua työkalunaan, ja toisaalta toimitusketjua tuotekehityksestä asiakkaalle ei oltu kuvattu. Tästä johtuen tekeminen oli hyvin ad hoc-maista, joka aiheutti työntekijöille stressitilanteita sekä oli myöskin este yrityksen skaalautumiselle.

Anna Skog Consulting:ia pyydettiin tuomaan tilanteeseen selkeyttä ja kokonaiskuvaa kuvaamalla organisaation ydinprosessit. Anna rakensi interaktiivisista työpajoista koostuvan kokonaisuuden, jossa ydinajatuksena oli keskusteluyhteyden saaminen eri toimintojen väliin siten, että työntekijät näkevät oman roolinsa ja työnsä vaikuttavuuden. Tavoitteena oli auttaa työntekijät ja johto näkemään yhtenäinen kokonaiskuva sekä priorisoimaan toimenpiteet liiketoiminnan stabiilia kasvattamista ajatellen. Työpajojen sisältö kulki ensin kokonaiskuvasta myynti-, toimitus- ja tuotekehitysprosessien tarkempaan läpikäyntiin, ja lopuksi yrityksen strategiaan, tuoteportfolioon sekä asiakassegmentteihin.